Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Wupisanje źěłowego městna

Budyšyn / Chóśebuz,

Załožba za serbski lud pyta wot 1. julija 2019 angažěrowanu/-ego

sobuźěłaśerku/sobuźěłaśerja we wótrěźe Chóśebuz.

K nadawkam słušaju mjazy drugim slědujuce wobłuki:

- wobźěłanje projektowych pšosbow na spěchowańske srědki
- wobgóspodarjenje Dolnoserbskeje biblioteki w Serbskem domje
- pśewjeźenje zajmawych projektow Załožby
- póraźowanje a pódpěrowanje towaristwow, kupkow a iniciatiwow w Dolnej Łužycy.

Wažne wuměnjenja su:

- fachowošulske wukubłanje
- wustne a pisne wobkněženje serbskeje rěcy a znaśa stawiznow a kultury Serbow
- znajobnosći w góspodarskem pšawje
- computerowe znajobnosći
- jězdna dowólnosć a
- dobre organizatoriske zamóžnosći, fleksibelnosć, samoiniciatiwa a zamóžnosć w teamje źěłaś.

Źěło se zapłaśijo pó tarifje TV-L. Źěłowe městno jo Chóśebuz.

Dalšne informacije namakaśo pód www.stiftung.sorben.com

Waše pšašanja móžośo teke w Chóśebuzu pód tel. c. 0355/48576-455 abo pód siegowa-stiftung@sorben.com stajiś.

Wjaselimy se na wašo procowanje wó pśistajenje až do 25.04.2019 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z postom na Załožbu za serbski lud, Postowe naměstno 2,02625 Budyšyn.

Wupisanje ako download tudy.