hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJĆE
AKTUALNE
WO NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
POKAZKI
IMPRESUM

Medijowe wozjewjenja ::

Budyšin, dnja 7. septembra 2017

 

Nazymske koncerty 2017 w poslednich přihotach

 

Lětuše nazymske koncerty, kotrychž zarjadowar je Załožba za serbski lud, steja móhłrjec před durjemi. Započatk bu hižo 9. junija 2017 sčinjeny, mjenujce z wustupom chóra "Łužyca" na Worcynskim hrodźe. Wot spočatka winowca hač do kónca nowembra slěduje dohromady hišće 10 nazymskich koncertow ze serbskimi lajskimi chórami, folklornymi a rejowanskimi skupinami, z toho jedyn w delnjołužiskim Turjeju. 

 

Tule namakaće cyłkowny přehlad. Změny su móžne. (PDF)

 

 

Budyšin, dnja 10. julija 2017

 

Nowa spěchowanska směrnica płaćiwa  

 

Z dźensnišim wozjewjenjom na internetowej stronje Załožby za serbski lud je nowa

spěchowanska směrnica załožby płaćiwa. Dotalne spěchowanske směrnicy zhubja z

tym swoju płaćiwosć. Pod www.stiftung.sorben.com namakaja zajimcy a potencielni

próstwystajerjo zhusćenu a w jednotliwych dypkach změnjenu směrnicu. Wona bu

wot Załožboweje rady na jeje posedźenju dnja 4. apryla 2017 w Drježdźanach

wobzamknjena. Nowe na njej su předewšěm časy za stajenje próstwy wo podpěru

projektowych předewzaćow w dohromady 14 wobsahowych wobłukach. Tak

přijimuje załožbowy zarjad jeničce hišće dwójce wob lěto próstwy towarstwow,

wuměłskich ćelesow a dalšich nošerjow: za projekty, kiž maja so w prěnim połlěće

realizować, dyrbi próstwa w załožbowym zarjedźe hač do 30. septembra

předlěta předležeć, za w druhim połlěće přewjedźene naprawy hač do 31. měrca

běžneho hospodarskeho lěta.     

Jedna-li so wo projekty z financnym wobjimom wot wjac hač 10,0 tys. eurow, ma

so próstwa hač do 31. julija předchadźaceho lěta stajić. Přechodnje pak ma

wurjadne rjadowanja płaćić. Za w běhu lěta 2017 planowane naprawy ma so próstwa

wo spěchowanje hač do 31. awgusta 2017 stajić a za projekty prěnjeho połlěta 2018

ma próstwa w spěchowanje hač do 31. oktobra 2017 předležeć. 

 

Spěchowanska směrnica Załožby za serbski lud (PDF)

 

 

 

Budyšin, dnja 13. junija 2017

 

Nowa prawopisna kontrola za hornjoserbšćinu online přistupna
 

Zasadnje předźěłane nastroje za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu steja wotnětka pod adresu www.soblex.de w rubrice download k dispoziciji. Zakład za nje je słowoskład, kotryž je w aktualnym wudaću hornjoserbsko-němskeho prawopisneho słownika Pawoła Völkela zapisany, a to ze wšitkimi skłonjowanymi formami kaž tež z najhusćišimi wotwodźenkami – dohromady je to wjace hač 4,8 mio słownych formow wot něhdźe 61 000 słownikarskich zapiskow.

Za kompjuter čitajomny system prawidłow, tak mjenowany „morfologiski generator“, kotryž twori jadro prawopisneje kontrole, staj wuwiłoj Bernhard Baier a Wito Bejmak. Wot lěta 2009 realizuje so tute předewzaće jako open-sourceowy projekt wot mjenowaneju wuwiwarjow zhromadnje z Rěčnym centrumom WITAJ a Załožbu za serbski lud. 2015 je so Serbski institut přidružił, kotryž je 2016 nawod a koordinaciju projekta přewzał.

W rěčespytnym wotrjedźe Serbskeho instituta je so program pod nawodom dr. Sonje Wölkoweje w běhu zańdźeneju lětow dokładnje pruwował, poprawjał a zasadnje předźěłał. Jako wuslědk steji nětko prawopisna kontrola k dispoziciji, kotraž wotpowěduje hornjoserbskej prawopisnej normje.

Wot lěta 2016 spěchuje so předźěłanje hornjoserbskeje prawopisneje kontrole we wobłuku iniciatiwy “Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach” wot Załožby za serbski lud. Za to stajeja Swobodny stat Sakska, Zwjazk a kraj Braniborska přidatne srědki k dispoziciji.

Za download steja k dispoziciji nastroje za aktualne office-programy Libre-/OpenOffice a Softmaker Office kaž tež za browser Firefox a e-mejlowy program Thunderbird. Prawopisny modul za Microsoft Office 2010 a 2013 poskića so na stronje Rěčneho centruma WITAJ. Zawjazanje modula za hornjoserbsku prawopisnu kontrolu do aktualnych wersijow tutoho woblubowaneho programoweho pakćika by spomóžne było, njeje pak bjez podpěry ze stron koncerna Microsoft realizujomne.

Zdobom dósta internetowa prezentacija www.soblex.de w nadawku Załožby za serbski lud předźěłany, za wobrazowki wšelakeje wulkosće a za mobilne nastroje optiměrowany napohlad (responsive design). Tež nowa aplikacija za android-systemy, kotraž dowola spěšny přistup a offline-wužiwanje zapřijateho słowoskłada, steji wot julija 2017 pod mjenom „soblex – Prawje pisać“ k dispoziciji. Wona wudospołnja hižo wot lěta 2015 wobstejacy poskitk aplikacije za iOS-nastroje „Prawje pisać“.

Tuchwilu dźěła so w Serbskim instituće na rozšěrjenju zapřijateho słowoskłada, nowa wersija je za nalěćo 2018 předwidźana. Tež prawopisna kontrola tekstow, kotraž funguje online w kóždym browseru a njewotwisnje wot wužiwaneho office-programa, steji za přichod na planje.

 

Kontaktna wosoba:           Dr. Sonja Wölkowa, rěčespytny wotrjad

                                       tel.: 03591/4972-22, mejlka: sonja.wölke@serbski-institut.de

 

 

Budyšin, dnja 17. meje 2017

 

SLA z nowym wjednistwom do přichoda 

 

Pokročujo ze swojim nalětnim posedźenjom wot 4. haprleje 2017 zetka so Załožbowa rada wutoru, 16. meje w Podstupimje. W njezjawnym dźělu dnjoweho porjada rozsudźichu radźićeljo, zo měłoj Serbski ludowy ansambl přichodnje dwě wosobje zhromadnje nawjedować: intendant a wobchodny jednaćel.

 

W tutym zwisku radźićeljo rozsudźichu, zo so zrěčenje tuchwilneje jednaćelki Diany Wagnerec, kotrež k 31.07.2017 wuběži, wo pjeć lět - hač do 31.07.2022 - podlěši. Wupisać ma so porno tomu městno intendanta/intendantki institucije, wotpowědujo z tym hłownje žadanju wuměłskich spartow chóra, baleta a orchestra. Tute městno ma so - wobmjezowane na tři lěta - k 01.08.2018 wobsadźić. Poradźi-li so to, změje dotalna jednaćelka w přichodźe nadawk, instituciju hospodarsce nawjedować, intendant/ka pak wuměłsce. Z tym ma so na jednej stronje dotalne wuspěšne hospodarske konsolidowanje SLA dalewjesć, na druhej stronje wuwiwanje wobsahoweho profila a wuměłskich narokow zaručić.     

 

Nastupajo přesadźenje doporučenjow wědomostneje rady Serbskeho instituta wuprajichu so radźićeljo chwalobnje k dotalnym aktiwitam. Tak poradźi so tuchwilnemu interimowemu direktorej dr. Hauke Bartelsej a jeho sobudźěłaćerjam, wotrjadaj rěčespyt a kulturne wědomosće přestrukturować kaž tež, zhromadnje z Drježdźanskej techniskej uniwersitu, poziciju direktora SI wuspěšnje wobsadźić chcyć. Připóznawajo rada zwěsći, zo so pod nowym nawodu Serbskeje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa z procesom digtalizacije archiwowych aktow a materialijow intensiwnje pokročuje. Wobzamknjenje z lěta 2014, zo ma so Załožbowej radźe połlětnje wo přesadźenju doporučenjow wědomostneje rady rozprawjeć, bu zběhnjene.   

 

Čłon Załožboweje rady a decernent města Choćebuz Berndt Weiße rozprawješe wo wuspěšnym pokročowanju přetwara Serbskeho muzeja w Choćebuzu. Lětsa budu prawdźepodobnje wšitke na statiku wusměrjene twarske naprawy zakónčene, tak zo hodźi so klětu wobsahowe dźěło na nowej prezentaciji zahajić. Předwidźane je, muzej spočatk lěta 2019 znowawotewrić a zjawnosći spřistupnić. Zo njeby so přetwar na zakładźe podróšenjow falowacych pjenjez dla dlěje dlijił, je město Choćebuz krótkodobnje pobrachowace srědki we wysokosći 300,0 tys. eurow přewzało. Serbski muzej Choćebuz njeje jenož wuznamne srjedźišćo stawiznow a kultury Serbow Delnjeje Łužicy, ale ma tež za Kraj Braniborsku wusahowacy wuznam.

 

Hižo na posedźenju 4. haprleje w Drježdźanach dojedna so Załožbowa rada na jasne priority spěchowanja za hospodarske lěto 2018 a dalše. Wšitke wobzamknjenja so na internetowej stronje załožby wozjewja.  

 

 

Budyšin, dnja 5. apryla 2017

 

Załožba z jasnymi prioritami do přichoda

 

Na wčerawšim nalětnim posedźenju w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo w Drježdźanach wobzamkny Załožbowa rada za hospodarske lěto 2018 a dalše jasne priority spěchowanja. K tomu liča mj. dr. sylnjenje a wutwar serbskorěčnych rumow w Hornjej a Delnjej Łužicy inkluziwnje nowych medijow, zesylnjenje operatiwneje a financielneje podpěry projektnych nošerjow,, profesionalizowanje serbskich marketingowych naprawow, dobywanje dorosta za serbske institucije, a iniciěrowanje a spěchowanje inowatiwnych projektow. Wjetšu kedźbnosć zasłuža sej systematiske nawabjenje srědkow třećich ke kofinancowanju projektow a projektnych městnow, a etablěrowanje wuspěchoweje kontrole spěchowanych naprawow.

 

Załožbowa rada wobzamkny nimo toho změnjenu a zjimanu spěchowansku směrnicu załožby. Do njeje zapřijate bu nětko tež spěchowanje projektow k skrućenju serbskeje rěče a kultury, kotrež maja so zwonka serbskeho sydlenskeho ruma zwoprawdźić.           Předwidźane su po najnowšim tež krute časy za stajenje próstwow, a to jeničce dwójce wob lěto. Zjednotnjena směrnica ma so, prjedy hač płaćiwosće nabudźe, Sakskemu zličbowanskemu zarjadej a prawniskodohladowanskej instancy, Sakskemu statnemu ministerstwu za wědomosć a wuměłstwo předpołožić. 

 

Jednohłósnje rozsudźichu radźićeljo, zo wostanje Budyska Serbska kulturna informacija na jeje dotalnym městnje w Serbskim domje. K wurjadnym kulturnym wjerškam a wosebitym składnosćam pak ma so w zmysle nahladnišeje, zhromadneje prezentacije tež přizjemjo Röhrscheidtoweje bašty Serbskeho ludoweho ansambla sobu wužiwać.     

 

Na zakładźe wulkeho mnóstwa předležacych dźěłowych ćežišćow a wažnych rozsudow wobzamkny Załožbowa rada na pózdnim popołdnju, z posedźenjom wutoru, dnja 16. meje 2017 w Berlinje pokročować.  

 

 

Budyšin, dnja 31. měrca 2017

 

22. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

 

Dźěćace dźiwadłowe dny, znowa wuhotowane wot Rěčneho centruma WITAJ a Załožby za serbski lud, wotměja so lětsa k 22. razej, a to 18. a 19. meje w Budyskej młodowni a Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

60 dźěći ze Serbskeje zakładneje šule Ralbicy, Serbskeje wyšeje šule Radwor, Žylowskeho a Bórkowskeho horta je so přizjewiło.

 

W srjedźišću dnow steja zaso dźěłarnički, kotrež wěnuja so wažnym ćežišćam dźiwadźelenja kaž improwizaciji a pohibopwanju. Dźěłarnički nawjeduja po dobrej tradiciji fachowy NSLDź: Petra- Maria Wencelowa-Bulankec, Heide-Simone Bartowa, Teresa Stübnerec, Měrko Brankačk, Torsten Schlosser a Jurij Šiman.

 

"... pod dłóžbu Budyšina" je moto wosebiteho wjedźenja, kotrež wočakuje wobdźělnikow štwórtk wječor.

Tohorunja je předwidźane, zo młodźi hrajerjo na kóncu dnjow něšto ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira abo z dźěłarničkow předstaja.

 

 

Budyšin, dnja 3. februara 2017

 

Wubědźowanje "Serbska rěč je žiwa" zahajene

 

Swobodny stat Sakska je městam a gmejnam w dwurěčnym sydlenskim rumje znowa zamołwitosć přenjesł, zo bychu naprawy k zdźerženju a dalšemu wuwiću serbskeje rěče a kultury přewjedli a tak k skrućenju serbskeje identity přinošowali.

 

Nimo toho je sakske statne knježerstwo plan naprawow zahajiło, zo by so serbska rěč zmužiće, sylnišo a wědomišo nałožowała. 

K třećemu razej chce wot Rady za serbske naležnosće w Swobodnym staće Sakskej wuwołane wubědźowanje Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa" k tomu pozbudźić, zo bychu města a gmejny znowa ideje wuwili a přesadźili, kotrež k sylnišemu wužiwanju našeje maćeršćiny přinošuja, pozbudźuja a tute ze žiwjenjom napjelnja. 

           

Na dźensnišim pjatku je so 3. wubědźowanje wo rěčam přichilenu komunu ze swjatočnym zarjadowanjom na žurli Serbskeho domu w Budyšinje wotewriło. Wubědźowanje traje wot februara hač do decembra 2017. 

 

Prezident Sakskeho krajneho sejma, knjez dr. Matthias Rößler MdL, je znowa patronatstwo wubědźowanja přewzał.

W jeho zastupnistwje - a w přitomnosći serbskich zapósłancow Sakskeho krajneho sejma Marka Šimana (CDU), Alojsa Mikławška (CDU) a Hajka Kozela (Lěwica) a zapósłanca Lothara Biensta (CDU) z Běłeje Wody - měješe wiceprezidentka krajneho sejma knjeni Andrea Dombois (CDU) swjedźensku narěč.

 

Postrowne słowa sposrědkowaštaj krajny rada wokrjesa Budyšin Michael Harig a krajny rada Zhorjelskeho wokrjesa Bernd Lange. Dr. Susanne Hozyna, wědomostnica Serbskeho instituta w Budyšinje, přednošowaše k wuznamej wubědźowanja za wědome a sylniše nałožowanje serbskeje rěče a za skrućenje serbskeje identity.

 

Mjez dalšimi hosćimi běchu direktor Załožby za serbski lud Jan Budar, předsyda Domowiny Dawid Statnik, wjacori wjesnjanosća dwurěčnych gmejnow. Zapósłanča Zwjazkoweho sejma a předsydka Rady za serbske naležnosće w Swobodnym staće Sakskej Marja Michałkowa w přitomnosći dalšich čłonow serbskeje rady aktiwnu fazu wubědźowanja wotewri. 

Załožba za serbski lud je sobuzarjadowar wubědźowanja.   

 

Namołwa k wobdźělenju na wubědźowanju "Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa" w Sakskej (pdf)

 

Kriterije za wobdźělnikow wubědźowanja (pdf)

 

 

Podstupim/Budyšin, dnja 23. nowembra 2016

 

Załožbowa rada ma nowu předsydku

 

Susann Šenkec z Großenwiehe (Schleswigsko-Holsteinska) je nowa předsydka Załožboweje rady. 40-lětna Serbowka je wot lěta 2013 generalna sekretarka FUEN (Föderalistiska unija europskich narodnych mjeńšinow) w Flensburgu a wot lěta 2015 rjadna čłonka Załožboweje rady. Funkciju předsydki wukonja wona najprjedy raz hač do kónca 7. legislaturneje periody w lěće 2019. Wólby běchu trěbne, dokelž nastupi dotalny předsyda Jan Budar 1. oktobra 2016 městno direktora Załožby za serbski lud.

 

Na nazymskim posedźenju rady załožby wutoru, 22. nowembra w financnym ministerstwje Kraja Braniborskeje w Podstupimje bu nimo toho hospodarski plan załožby za lěto 2017 wobzamknjeny. Cyłkowna suma přiražkow Zwjazka, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje wučinja za klětu 19 284 500 eurow (9 315 000 eurow wot Zwjazka, 6 210 700 wot Sakskeje a 3 100 000 eurow wot Braniborskeje). Přidatnje steja za dalewjedźenje projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" srědki we wysokosći 658 800 eurow k dispoziciji. 

Zasadne wuchadźišćo při zestawje hospodarskeho plana za klětu bě wufinancowanje potrjeby załožby na zakładźe Třećeho financneho zrěčenja wot 15. februara 2016. K zaručenju planowanskeje wěstoty za přichodne lěta nastaji so srjedźodobne financne planowanje za jednotliwe institucije a dalše wobłuki spěchowanja hač do lěta 2020.

 

Dołho diskutowachu radźićeljo wo přesadźenju doporučenjow wědomostneje rady w Serbskim instituće. Při tym bu tež pozicija Parlamentariskeje přirady wobkedźbowana, po kotrejž njeměli so doporučene naprawy přez zwyšene přiražki załožby a tak na kóšty tamnych institucijow financować. Tu měli so nowe puće namakać.

 

Rozsud wo wupisanju městna intendantki Serbskeho ludoweho ansambla so na nalětne posedźenje Załožboweje rady dnja 4. apryla 2017 w Drježdźanach přestorči. Tak ma so tuchwilnej jednaćelce SLA, kotrejež zrěčenje k 31. julijej 2017 wuběži, móžnosć dalšeho konsolidowanja a dołhodobnišeho profilowanja institucije skićić. Dołhodobnje ma so jasnje wuwić wuměłski profil Serbskeho ludoweho ansambla z narokom, z načasnymi formami předstajeć a šěrić serbske kulturne herbstwo.          

 

Protokol wobzamknjenjow z dnja 22. nowembra 2016 (pdf)

 

Budyšin/Choćebuz, dnja 22. oktobra 2012

 

25 lět Załožba za serbski lud

 

Ze swjedźenskim zarjadowanjom na žurli Měšćanskeho domu w Choćebuzu swjeći Załožba za serbski lud na dźensnišej soboće 25lětnu róčnicu załoženja.

 

Mjez čestnymi hosćimi wočakuja so społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a za narodne mjeńšiny Hartmut Koschyk, MdB jako zastupjer Zwjazka, statny sekretar w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo Uwe Gaul a statna sekretarka ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu Kraja Braniborska dr. Ulrike Gutheil. Swjedźensku narěč změje zastupowacy předsyda Załožboweje rady a Budyski krajny rada Michael Harig.  

 

Załožba za serbski lud bu 19. oktobra 1991 jako zhromadny projekt Zwjazkoweje republiki Němskeje, Swobodneho stata Sakskeje a Kraja Braniborskeje k spěchowanju serbskeje rěče a kultury we Łazowskej cyrkwi załožena.

 

Wuchadźejo ze we wustawomaj krajow Braniborskeje a Sakskeje zakótwjenych prawow Serbow staj wobaj krajej 28. awgusta 1998 w Slepom statne zrěčenje k wutworjenju prawokmaneje załožby zjawneho prawa podpisałoj.

 

Lětsa, dnja 15. februara 2016, podpisachu zwjazkowy minister za nutřkowne naležnosće dr. Thomas de Maiziere, ministerski prezident Kraja Braniborskeje dr. Dietmar Woidke a ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje Stanisław Tilich Třeće financne zrěčenje. W nim su přiražki Zwjazka a krajow kruće zapisane. Tak dóstanje załožba hač do lěta 2020 lětnje 9,3 mil. eurow wot Zwjazka, 6,2 mil. eurow wot Sakskeje a 3,1 mil. eurow wot Braniborskeje. Financowanje słuži k přesadźenju statnych andawkow přez Załožbu za serbski lud.

 

Nadawk załožby je hajenje a spěchowanje serbskeje rěče a kultury jako wuraz identity serbskeho ludu. Při tym je přesadźenje WITAJ-koncepta jedyn z najwažnišich nadawkow.

 

Załožba spěchuje lětnje projekty serbskich towarstwow a kulturnych skupinow, chórow, šulow a gmejnow. Wobydlerjo Hornjeje a Delnjeje Łužicy móža posłužby a produkty unikatnych serbskich institucijow kaž LND, Serbskeho instituta, Domowiny a WITAJ-Rěčneho centruma, NSLDź a SLA kaž tež serbskeju muzejow w Budyšinje a Choćebuzu wužiwać.      

 

Wusahowace předewzaće załožby přichodnych lět, na kotrymž su wobdźělene Wuwučowanski centrum za rěče a kultury při Techniskej uniwersiće Drježdźany, Serbski institut a WITAJ-Rěčny centrum, je pilotowy projekt "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach". Za njón přewostajeja Zwjazk a krajej přez wjacore lěta dohromady něhdźe 1,9 mil. eurow.

 

Zaměr załožby je dale, serbsku rěč, wuměłstwo, kulturu a tradicije wobchować a dale wuwiwać, so wo dobry mjezsobny poćah serbskich a němskich wobydlerjow Łužicy starać a zhromadnje mosty k druhim ludam, wosebje našim słowjanskim susodam, twarić.       

 

 

 

Budyšin, dnja 18. awgusta 2016

 

Notowy material kěrlušow za dujerjow

 

Serbski komponist Jan Cyž je zběrku dohromady 101 serbskich kěrlušow zestajał a za dujerske kwartety wobdźěłał. W nadawku Załožby za serbski lud stej partiturje nětko w dwěmaj wersijomaj wušłej: jedna za dwě trompeće, tenorowy róh a tubu, dalša za dwě trompeće a dwě pozawnje. Nimot toho je wušoł notowy material za kóždy jednotliwy instrument. Jan Cyž běše před 18 lětami na nastork předewšěm němskich hudźbnikow dujerskich ćelesow z tutym dźěłom započinał, złožujo so při tym na melodije z 1977 wudateho Wosadnika. Rjadowane su kěrluše po róčnicach cyrkwinskeho lěta, kotrež započinaja so z adwentom a so dale pletu mj. dr. přez póstny čas, jutry, bože ćěło, kermušu hač do swjedźenja wšěch swjatych. Tež k wotběhej božich mšow abo wšelakim stacijam žiwjenja kaž ke křiznam abo pohrjebej su kěrluše wěnowane. Cyžowe sadźby złožuja so na melodije předewšěm Jana Symanka, Michała Nawki a Chrysty Rječkec.

 

Partitury za dujerjow zarjadowanych kěrlušow su w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje na předań.      

 

 

Choćebuz/Budyšin, dnja 12. apryla 2016

Załožba ma noweho direktora (PDF)

 

 

Budyšin, 17. februara 2016

Wažny měznik horjoserbskeje prawopisneje kontrole docpěty (pdf)

 

 

Budyšin/Berlin, 15. februara 2016

Třeće financne zrěčenje za Załožbu za serbski lud podpisali (pdf) 

 

 

Budyšin, dnja 9. hodownika 2015

Literarne wubědźowanje 2015

 

Na lětušim literarnym wubědźowanju wobdźěli so 33 młodych pisacych z dohromady 45 přinoškami. Z toho běchu 44 w hornjoserbšćinje a jedyn w delnjoserbšćinje spisanych. Jury hódnoćeše w třoch kategorijach: w lyrice (A), krótkoprozy (B) a dlěšej prozy/dramatice (C).

Na mytowanskim zarjadowanju dnja 27. nowembra 2015 w Budyskim "Wjelbiku", kotrež bu znowa wuhotowane wot Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud, přepoda jednaćelka LND Marka Maćijowa awtoram najlěpšich přinoškow pjenježne a wěcne myta.  

Lětuše wubědźowanje bě hižo dwanate swojeho razu. Wone wěnuje so spěchowanju literarneho dorosta. Najlěpše twórby wozjewja so w publikacijach LND, kaž na přikład w ediciskim rjedźe Paternoster.

 

 

Dobyćerjo Literarneho wubědźowanja 2015 (pdf)  

 

 

Budyšin, dnja 10. nowembra 2015

 

Zajim za serbsku rěč

 

Dohromady 115 hornjoserbšćinu wuknjacych dorosćenych je so na naprašowanju Multimedialneho centruma za nawuknjenje rěčow Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity wobdźěliło. Naprašowanje přewjedźe so wot 17. septembra hač do 10. oktobra 2015. Pozadk je wuwiwanje interaktiwneho online-programa k samonawuknjenju hornjoserbskeje rěče, kotryž bu wot Załožby za serbski lud do nadawka daty. 

 

Wobdźělnicy wotmołwichu na prašenje, čehodla a hdźe serbsce wuknu, hdy serbsku rěč wužiwaja a na čo při wuknjenju wosebje dźiwaja. Wažny motiw na přikład je přeće, so ze swójbnymi abo přećelemi dorozumić móc abo so rěčnje polěpšić chcyć. 

46 % wobdźělnikow móže serbšćinu tež w powołanskim žiwjenju nałožować.

 

Wuslědki naprašowanja (pdf)          

 

 

Budyšin, dnja 23. oktobra

 

Nowa serbska kompjuterowa hra wuńdźe

 

Štwórtk, dnja 29. oktobra 2015 předstaji so na žurli Serbskeho domu w Budyšinje nowa kopjuterowa hra "Krabat a potajnstwo serbskeho krala". Započatk je w 14.00 hodź. 

 

Hra natwarja na prěnju, w lěće 2001 wuwitu hru projektoweje skupiny RAPAKI za domjacy kompjuter "Krabat je wróćo" a zapřija nimo toho znate mytiske bytosće kaž hadźaceho krala abo lutki. Prěni króć jewja so w hrě znate łužiske městnosće kaž historiski Budyšin abo Błóta. W hrě samej rěči so hornjoserbsce, přidatej stej němska a delnjoserbska tekstowa wersija.

 

Dalše informacije pod: www.rapaki.de

 

 

Pančicy-Kukow/Budyšin, dnja 17. oktobra 2015

 

Manfred Laduš z Mytom Ćšinskeho wuznamjenjeny

 

z Mytom Ćišinskeho 2015 Załožby za serbski lud bu sobotu, 17. winowca serbski žurnalist Manfred Laduš z Wětrowa wuznamjenjeny. W lěće 1941 rodźeny Laduš - znaty jako wusahowacy nowinar, mnohostronski awtor, fachowy poradźowar, referent a wurjadny znajer němsko-serbskich kulturnych stawiznow - počesći so z tym za swój žiwjenski skutk. 

 

Spěchowanske myto přepoda so delnjoserbskemu komponistej Sebastianej Elikowski-Winklerej z Berlina. 1978 w Choćebuzu rodźeny hudźbnik so za swoje wobšěrne kompozitoriske tworjenje, jeho hudźbno-wědomostne a hudźbno-organizatoriske skutkowanje a šěrjenje wědy wo serbskej hudźbje a kulturje w tu- a wukraju wuznamjeni.

 

Wobě myće přepoda prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler. Laudaciji přednjeseštej čłonce kuratorija Ludmila Budarjowa (hłowne myto) a Marion Stenselowa (spěchowanske myto). 

 

Myto Ćišinskeho spožči so kóžde druhe lěto za wurjadne wukony na polu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomosće. Hłowne myto je ze 7 500 eurami dotěrowane, spěchowanske z

2 500 eurami. Lětsa přepoda so k dźesatemu razej. Městnosć swjatočneho zarjadowanja je po statuće ródna wjes basnika Pančicy-Kukow.               

  
 
 
Budyšin, dnja 9. septembra 2015

 

Komorna hudźba Jura Mětška z prapremjeru

 

Sobotu, dnja 17. oktobra 2015 wotměje so na žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje wurjadny komorny koncert, bjez wuwzaća z twórbami Jura Mětška. Započatk je w 19.30 hodź.

 

Mjez druhim słyšimy prapremjeru jeho najmłódšeje kompozicije, spisaneje w lětomaj 2013/14, mjenujce "Stigma" za klarinetu, tenorowy saksofon, basetowy róh, baritonowy saksofon, basowu klarinetu, violoncello, kontrabas 1, kontrabas 2 a kontrabas 3. Zahudźa čłonojo wuznamneho ćělesa za Nowu hudźbu "unitedberlin" pod dirigatom Ericha Wagnera.

 

Zastupne lisćiki dóstanjeće wot 21. septembra w Budyskim Serbskim muzeju, Serbskej kulturnej informaciji a Löbnerowym hudźbnym wobchodźe (předpředań 8 eurow, wječorna kasa 10 eurow). 

 

 

Budyšin, dnja 14. julija 2015

 

Intendantka złoži zastojnstwo 

 

Milena Vettrainowa, wot lěta 2010 intendantka a jednaćelka Serbskeho ludoweho ansambla tzwr, złoži k 31. julijej 2015 intendancu a jednaćelstwo a wopušći SLA. Wona chce přichodnje nowy wuměłski nadawk přewzać.

 

Na zakładźe toho dojednaštaj so direktor Załožby za serbski lud, Marko Suchy jako zastupjer towaršnika a knjeni Vettrainowa na to, zo so wobstejace towaršniske a intendantske zrěčenje rozwjaza.

 

Załožba za serbski lud a Serbski ludowy ansambl dźakujetaj so knjeni Vettrainowej za jeje wuběrne dźěło w minjenych pjeć lětach.

 

Wjednistwo SLA tzwr přewozmje wot 1. awgusta 2015 hač k powołanju noweho intendanta/noweje intendantki Diana Wagnerec. Wona měješe dotal wobłuki marketinga, disponency a managementa hóstnych hrow w towaršnosći zamołwić.

  

 

Budyšin, dnja 9. junija 2015

 

Myto Ćišinskeho Manfredej Ladušej

 

Serbski žurnalist, publicist a kulturny stawiznar Manfred Ladusch z Wětrowa dóstanje lětuše Myto Ćišinskeho Załožby za serbski lud. Tole rozsudźi kuratorij k spožčenju myta na swojim posedźenju póndźelu wječor w Budyšinje. W lěće 1941 w Hermanecach rodźeny Laduš wuznamjeni so za swoje wurjadne žiwjenske skutkowanje jako kulturny stawiznar, awtor, Chronist, Referent, fachowy poradźowar, narodny prócowar a pozbudźowar. Z jeho pjera wuńdźechu knihi, brošurki a njeličomne přinoški a pojednanja.

 

Dale rozsudźi kuratorij, spěchowanske myto spožčić delnjoserbskemu komponistej Sebastianej Elikowski-Winklerej. 1978 w Choćebuzu rodźeny Winkler ma so za swoje kompozitoriske tworjenje, hudźbno-wědomostne a hudźbno-organizatoriske skutkowanje a šěrjenje wědy wo serbskej hudźbje a kulturje w tu- a wukraju wuznamjenić. 

 

Swjedźenske zarjadowanje k spožčenju Myta Ćišinskeho budźe 17. oktobra 2015 na Čerwjenej žurli klóštra Marijina Hwězda w Pančicach-Kukowje. 

Myto Ćišinskeho spožči so kóžde druhe lěto w spomnjeću na klasikarja serbskeje literatury Jakuba Barta-Ćišinskeho (1852-1909) za wusahowace wukony na polu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomosće.

Hłowne myto je ze 7.500 eurami dotěrowane, spěchowanske myto z 2.500 eurami. 

 

 

Budyšin, 29. meje 2015

 

Spěchowanje projektow nětko tež w Berlinje abo Lipsku móžne

 

Załožbowa Rada je na swojim nalětnim posedźenju dnja 28. apryla 2015 wobzamknyła, zo hodźa so hnydomnje tež tajke projekty přez załožbu spěchować, kotrychž realizacija zwonka němsko-serbskeho sydlenskeho ruma leži (protokol wobzamknjenjow z dnja 28. apryla 2015 čo. 450). 

Wažne při tym je, zo słuža we wustawkach załožby zapisanemu zaměrej załožby, hajenju a spěchowanju serbskeje rěče a kultury jako wuraz identity serbskeho ludu (§ 2 wotst.1) a zo wotpowěduja płaćiwym spěchowanskim směrnicam.

Wysokosć spěchowanja je na 35 % wšěch spěchujomnych wudawkow wobmjezowana.

Próstwy smědźa so hač do 31. januara 2016 pola Załožby za serbski lud zapodać.   

 

 

Budyšin, dnja 11. meje 2015

 

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2015

 

Rěčny centrum Witaj a Załožba za serbski lud wuhotujetaj lětsa znowa - mjeztym k 21. razej - dźěćace dźiwadłowe dny. Wone wotměja so štwórtk, 21. a pjatk, 22. meje w dźěćacym přebywanišću "Am Braunsteich" (Nad Brusnikom) w Běłej Wodźe. 

 

Dohromady 50 dźěći ze Serbskeju zakładneju šulow Ralbicy a Chrósćicy kaž tež ze Zakładneje šule Tšupc a Fröbeloweje zakładneje šule Choćebuz je so přizjewiło.     

 

W srjedźišću dnjow steja zaso dźěłarnički, kotrež wěnuja so wosebitym ćežišćam dźiwadźelenja kaž improwizaciji a pohibowanju. Dźěłarnički nawjeduja fachowcy. Su to Petra-Maria Wencelowa-Bulankec, Heide-Simona Bartowa, Ingrid Hustetowa, Měrko Brankačk a Jurij Šiman. Pjatk wječor předstaji dźěćaca dźiwadłowa skupina Bratrowstwa swoju aktualnu inscenaciju "Sněžna kralowna".

 

Tohorunja je předwidźane, zo dźěći něšto ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira předstaja.

 

 

Budyšin, dnja 30. apryla 2015

 

Nowa Załožbowa rada z nowym předsydu

 

Z nalětnim posedźenjom dnja 28. apryla 2015 w Budyskim krajnoradnym zarjedźe skónči so dotalna 6. legislaturna perioda Załožboweje rady Załožby za serbski lud. Nowi radźićeljo, z wjetšeho dźěla ze stron Serbow, wuzwolichu jednohłósnje medijoweho technikarja a diplomoweho inženjera Jana Budarja (rodź. 1975) jako noweho předsydu rady załožby. Dotalny městopředsyda, Budyski krajny rada Michael Harig, bu w swojim hamće wobkrućeny. Nowa Załožbowa rada bu - wotpowědnje wustawkam - na štyri lěta wolena.  

 

Nowy předsyda formulowaše spočatnje zaměry nowych hornjo- a delnjoserbskich zastupje-

rjow. K tomu słušeja běžna komunikacija ze serbskimi institucijemi a projektowymi nošerjemi, załožbowym zarjadom a rozsudźacymi gremijemi w regionje a we Łužicy, předźěłanje spěchowanskich směrnicow na dobroh spěchowanja projektow zwonka němsko-serbskeho sydlenskeho ruma, zesylnjenje projektoweho dźěła na bazy a stworjenje fleksibelneje struktury k přesadźenju projekta "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach".

 

Za předewzaća k skrućenju serbskeje rěče, wuměłstwa, kultury a identity zwonka zapisaneho sydlenskeho ruma - dotal skerje wuwzaća - rozsudźi so Załožbowa rada, wotpowědnu naprawu z 35 % wšitkich spěchujomnych wudawkow spěchować. Ručež prěnje nazhonjenja z praksy předleža - planowane je k tomu nalětne posedźenje Załožboweje rady 2016 - budu so dotal płaćiwe spěchowanske směrnicy předźěłać.        

 

Nastupajo wobsadźenje personalneho městna direktora Załožby za serbski lud rozsudźi rada, tute znowa wupisać ze zaměrom wobsadźenja městna k 01.07.2016. Přičinje běštej krótkodobne cofnjenje kandidatury jednoho z požadarjow wo městno a falowaca dwutřećinowa wjetšina hłosow za zbywaceju kandidatow. Po rozsudźe rady ma nětko namakanska komisija aktiwnje za kmanymi kandidatami pytać. Pruwować ma so tež, hač móža personalni posłužbownicy pytanje za tajkimi podpěrać. Nětčišeho direktora chce so Załožbowa rada prašeć, hač njeby zwólniwy był, swoje dźěło hač do 30.06.2016 dalewjesć. Wobsadźenje městna direktora budźe znowa tema na nazymskim posedźenju Załožboweje rady dnja 24.nowembra 2015 w Podstupimje.

 

Dalši wažny rozsud posedźenja běše wobzamknjenje hospodarskeho plana 2015 Załožby za serbski lud. Naćisk předwidźi přiražku pjenjezydawarjow we wysokosći 18.117.400 eurow, při čimž dadźa Zwjazk 8.715.000 eurow, Sakska 6.460.700 eurow a Braniborska 2.941.700 eurow. Přidatnje staji swobodny stat Sakska mj. dr. inwesticiske srědki we wysokosći 250.000 eurow za projekt "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach" k dispoziciji. Dołhož njeje - jako posledni z pjenjezydawarjow - tež Kraj Braniborska swój hospodarski plan za lětsa schwalił, płaći za dźěławosć załožby nachwilne hospodarske rjadowanje.     

 

 

Wozjewjenje hornjo- a delnjoserbskich zastupjerjow serbskeho ludu w Radźe Załožby za serbski lud legislaturneje periody 2015-2019 (PDF)

 

 

Budyšin, dnja 23. měrca 2015

 

Prawopisna App k hornjoserbšćinje wušła

 

Prawje pisać je app za iphone a ipad (trěbny je iOS 8 abo nowši dźěłowy system), kotraž steji pola Apple iTunes jako download k dispoziciji.

 

Prawje pisać je hornjoserbsko-němski skłonjowanski słownik na zakładźe Prawopisneho słownika hornjoserbskeje rěče Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka a morfologiskeho generatora, kotryž staj Bernhard Baier a Wito Bejmak wuwiłoj a kotryž so w lěće 2014 pod projektowym titlom Soblex předstaji.

 

Wot Wita Bejmaka wuwita app wobsahuje funkcije dwurěčneho słownika. Dowola wužiwarjej pak tež pytanje hornjoserbskich słowow w skłonjowanej formje a wotwołanje wotpowědneje cyłeje skłonjowanskeje tabule pytaneho zapřijeća. Substantiwy, werby a adjektiwy w hornjoserbskej rěči hodźa so tak z pomocu app spěšnišo pytać, přełožić, přepruwować a po skłonjowanju postajić.

 

Nimo wobmjezowaneho offlinemodusa, kotryž poskića funkciju dwurěčneho słownika, steji w onlinemodusu přidatnje wšitkón mjenowany skłonjowanski service k dispoziciji.

 

Dalše informacije a link za download namakaće pod boehmak.de a pola Apple iTunes.         

 

 

Budyšin, 16. januara 2015

 

Nowe lěto z wulkim zaměrom

 

Nowe financne zrěčenje ma być hłowny cil prócowanjow Załožby za serbski lud a jeje partnerow w lěće 2015. Wo tym informowaše direktor Marko Suchy na njedawnym zarjadniskim posedźenju załožby. Druhe financne zrěčenje je hižo z 31. decembrom 2013 wotběžało. Byrnjež so stajnje awtomatisce wo lěto podlěšić hodźi, njejsu w nim zapisane přiražki Swobodneho stata Sakskeje, Kraja Braniborskeje a Zwjazka hižo na aktualnym a potrěbnosćam wotpowědowacym stawje. Tuž měł so naćisk noweho zrěčenja prawje bórze wudźěłać a hospodarskemu wuběrkej Zwjazka předpołožić. W nim dyrbi so prěni kroć tež wurunanje inflaciskeje raty wobkedźbować.

 

Za lětsa su přiražki na załožbu w samsnej wysokosći planowane kaž w lěće 2014:

 

Swobodny stat Sakska:    6.210,7 tys. eurow

Kraj Braniborska:             2.941,7 tys. eurow

Zwjazk:                           8.715,0 tys. eurow.  

 

Tež w lěće 2015 - runje tak kaž loni - dźěła Załožba za serbski lud najprjedy raz po nachwilnym hospodarskim planje. To rěka, zo wupłaća so serbskim institucijam hač do doskónčneho přizwolenja hospodarskeho plana - prawdźepodobnje najzajšo w třećim kwartalu lěta -měsačne raty a z tym jenož wěsty podźěl cyłkowneje potrjeby.  

Do lětušich předewzaćow słuša pospěšenje digitalizowanja serbskeje rěče w nowym medijach a z tym realizowanje dalšich kročelow při zwoprawdźenju totoho hoberskeho nadawka.

 

Kooperaciske zrěčenje mjez Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom a Serbskim ludowym ansamblom ma so krok po kroku ze žiwjenjom napjelnić. W tutym zwisku ma srjedź lěta posudk předležeć z namjetami, na kotre wašnje hodźało so zhromadne dźěło wobeju zarjadnišćow wosebje w techniskim wobłuku efektiwizować. Zalutowanje kóštow wostanje dołhodobny zaměr.

 

We wobłuku projektoweho spěchowanja wočakuja serbsku a němsku zjawnosć we Łužicy lětsa zaso kedźbyhódne wjerški kaž XI. mjezynarodny folklorny festiwal wot 9. do 12. julija 2015 w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach. 

Hižo 21. a 22. meje pak wotměja so w zhromadnym dźěle z Rěčnym centrumom WITAJ 21. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła. W dźěćacym wočerstwjenišću w Běłej Wodźe chcedźa serbske šulerske dźiwadłowe skupiny z cyłeje Łužicy swoje hrajerske kmanosće z pomocu fachowcow w najwšelakorišich dźěłarničkach wukmanić a w hrajerskich scenach předstajić.

W oktobrje přepoda so k 10. razej Myto Ćišinskeho Załožby za serbski lud. K tomu ma so kuratorij ze zapodatymi namjetami k móžnym kandidatam zaběrać a doskónčny rozsud tworić.   

Wězo změjemy tež lětsa zaso šwarnu ličbu woblubowanych nazymskich koncertow po cyłej Łužicy. W rukomaj załožby leži tež cyłkowna organizacija lětušeje 141. schadźowanki, kotraž budźe sobotu, 21. nowembra w Budyskej "Krónje".

W nazymje startuje Załožba za serbski lud zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina namołwu k 20. literarnemu wubědźowanju.    

                     

Na nalětnim posedźenju załožby dnja 28. apryla w Budyšinje woli so nowa Załožbowa rada. Nětčiša předsydka Lejna Theurichowa hižo znowa njekandiduje, tak zo změje rada tež nowu/noweho předsydku abo předsydu. Załožbowa rada, wobstejaca z 15 čłonow a jich zastupjerjow, woli so na štyri lěta.  

 

Přehlad projektoweho spěchowanja serbskich towarstwow, kulturnych skupinow, domowinskich župow, gmejnow, šulow a dalšich nošerjow 2014 (PDF)

 

 

Budyšin, 25. nowembra 2014

 

Naćisk hospodarskeho plana 2015 schwaleny (PDF)

 

 

Budyšin/Drježdźany, 3. junija 2014

 
Hospodarski plan 2014 wobzamknjeny
 
Na swojim posedźenju wutoru, dnja 3. junija w Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo w Drježdźanach wobzamkny Załožbowa rada hospodarski plan załožby za lěto 2014. Tuto wobzamknjenje ma hakle potom płaćiwosć, hdyž tež Zwjazk a krajej Sakska a Braniborska swoje hospodarske plany wobzamknu a při tym swójski podźěl k financowanju załožby we wysokosći 17.852.400,00 eurow etatizuja. Z tym bychu załožbje srědki w samsnej wysokosći kaž lěto do toho k dispoziciji stali.  
 
Za lěto 2015 su so róžkowe daty hospodarskeho plana wozjewili. Na zakładźe lětušich wólbow krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje w zažnej nazymje a hladajo na wospjetne přihłosowanje hospodarskeho wuběrka Zwjazka budźe tež klětu nachwilne hospodarjenje trěbne.
 
Nastupajo zawjedźenje domoweho tarifa w Serbskim ludowym ansamblu je Załožbowa rada wobzamknyła, zo maja přistajeni w přichodźe na 6,5 % swojich dochodow spušćić. Za to poskići so jim wjace swobodneho časa. Tarifowe zrěčenje płaći hač do julija 2016. Po tym měli so zalutowanja w SLA na zakładźe koncepta kompensěrować, kotryž bazuje na sylnišim zhromadnym dźěle z Němsko-Serbskim Ludowym dźiwadłom.
Wo přistajenju překupcskeho jednaćela w SLA, kotrehož městno budźe w přichodźe swobodne, smě załožbowy direktor sam rozsudźić.
 
Zwjeselace je, zo přewostaji Braniborska załožbje cyłkownje 1,65 mil. eurow za kup domskeho, w kotrymž je internat Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz zaměstnjeny.
Z tym je dlěšodobnje móžno, pjenjezy zalutować.
 
Załožbowa rada cofny wobzamknjenje k Serbskemu institutej z lěta 2011, po kotrymž měł tutón mjenje financnych srědkow dóstać.
Załožbowa rada pak wočakuje běžne rozprawnistwo k přesadźenju doporučenjow wědomostneje rady instituta na zakładźe konkretneho časoweho plana.
Po zakónčenju wuwićoweho procesa a wuhódnoćenju ma so rada w lěće 2016 z dalšim spěchowanjom Serbskeho instituta wot lěta 2017 sem zaběrać.         
 
Próstwje wo financowanju dalšeju, přidatneju personalneju městnow w SI njemóžeše Załožbowa rada přihłosować.      
 

 

Budyšin, dnja 30. meje 2014

 

Serbske kulturne dny wot 5. junija do 14. awgusta 2014 w Korutanskej (PDF) 

 

 

Budyšin, 31. januara 2014

 

Swobodny stat Sakska da přiražku za přetwar SLA

 

Kónc zašłeho lěta a spočatk lěta 2014 dósta Załožba za serbski lud powěsći wo wulkomyslnej financnej podpěrje za twarske dźěła na domskim Serbskeho ludoweho ansambla na Wonkownej Lawskej 2 w Budyšinje přez Sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo. Srědki přizwolichu so wosebje přez zaměrne prócowanje zapósłanca w Sakskim krajnym sejmje a předsydy Parlamentariskeje załožby Marka Šimana a załožboweho direktora Marka Sucheho. Rezultat dlěšodobnych rozmołwow a jednanjow we wšelakich sakskich ministerstwach stej přiražce, jónu we wysokosći 1.030.000,00 eurow za saněrowanje tepjenja, wětrowanja, chłódźenja a wohnjoškita w domskim SLA a dale we wysokosći 224.000,00 eurow za přetwar Röhrscheidtoweje bastaje. 

 

Přizwolenje Sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo na Załožbu za serbski lud (PDF)  

 

 

Budyšin, 30. januara 2014

 

Intendantka wobkrućena

 

Milena Vettrainowa wostanje intendantka Serbskeho ludoweho ansambla. Tole rozsudźi Załožbowa rada na swojim wurjadnym posedźenju štwórtk, 30. januara 2014 w Budyskim Serbskim domje.

Dotalne zrěčenje amtěrowaceje intendantki wuběži kónc julija 2014. Po wupisanju jeje kaž tež městna wobchodneho jednaćela SLA loni nazymu bě so dohromady sydom zajimcow přizjewiło. Wo wobsadźenju městna wobchodneho jednaćela ma namakanska komisija přichodnje rozsudźić. 

Direktor Załožby za serbski lud ma wotpowědne, wot 1. awgusta 2014 płaćiwe, zrěčenje za intendantku přihotować a podpisać. 

 

 

Literarne wubědźowanje 2013

 

Na literarnym wubědźowanju Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud w lěće 2013 wobdźěli so cyłkownje 24 awtorow z 32 přinoškami.

 

Přehlad dobyćerjow (PDF)

Pančicy-Kukow, dnja 19. oktobra 2013

 
 
Myto Ćišinskeho Benej Budarjej
 
Myto Ćišinskeho Załožby za serbski lud 2013 spožči so na dźensnišej soboće serbskemu lyrikarjej, prozaistej, wudawaćelej a přełožowarjej Benej Budarjej (* 1946) z Hornjeho Hanka. Budar wuznamjeni so za jeho literarno-tworićelske, kulturno-stawizniske a narodno-kubłanske tworjenje a spěchowanje słowjanskeje wzajomnosće.
 
Beno Budar dźěłaše mnohe lěta jako lektor w Ludowym nakładnistwje Domowina a wot 1990 jako redaktor dźěćaceho časopisa Płomjo/Płomje, wot 1994 hač do rentnarskeje staroby jako jeho šefredaktor.
Tworjenje Bena Budarja wuznamjenja so wosebje přez jeho ludowu a žortniwu, ale tež poetisku serbsku rěč. Njeličomne basnje a powědančka wotbłyšćuja jeho čućiwe rozestajenje z wjeselom a zrudobu čłowjeka. Jako nawoda Róžečanskeho kružka pisacych spěchowaše Budar přez lětdźesatki ludowe basnjenje a scyła skutkowaše přez cyłe swoje žiwjenje za Serbow a w Serbach. Hromadźeše dožiwjenja serbskich wojakow a zběraše wosudy serbskich žonow a maćerjow za čas Druheje swětoweje wójny. Wulku kedźbnosć wubudźi jeho w lěće 2005 w LND wozjewjena kniha „Tež ja mějach zbožo“.
Budar přełožowaše dźěćace hry, pisaše teksty za „Pěskowčika“ a dźěćace spěwy, wuwi scenarij za wobšěrnu seriju wo stawiznach Serbow, wušłeje jako DVD, je zestajer a wudawaćel mnohich zešiwkow w rjedźe „Serbska poezija“ a wobdźěli so jako awtor a poet na wšitkich swjedźenjach serbskeje poezije. 
 
Ze spěchowanskim mytom počesći so nawoda Budyskeho studija SAEK Michał Cyž (* 1977) z Noweje Jaseńcy za jeho pozbudźowace hudźbno-wuměłske skutkowanje a generacije přesahowace spěchowanje serbskeje rěče wosebje w nowych medijach.
 
Wobě myće přepoda prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler. Myto je dotěrowane ze 7 500 eurami (hłowne myto) a 2 500 eurami (spěchowanske myto) a přepoda so lětsa k dźewjatemu razej.     
 
Kuratorijej k spožčenju Myta Ćišinskeho přisłušeja Lejna Theurigowa - předsydka Załožboweje rady, Rejza Šěnowa - zastupjerka Domowiny z. t. Hornjeje Łužicy, Marion Stenselowa - zastupjerka Domowiny z. t. Delnjeje Łužicy, Měto Benad -zastupjer Zwjazka serbskich wuměłcow z. t., Jan Knebl - zastupjer Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow z. t., Jurij Łušćanski - zastupjer Maćicy Serbskeje z. t. a Ludmila Budarjowa - zastupjerka Serbskeho šulskeho towarstwa z. t.

 

 

Budyšin, 31. meje 2013

 

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2013
 
Wot 24. do 25 meje 2013 přewjedźe Załožba za serbski zhromadnje z Rěčnym centrumom Witaj we Wodowych Hendrichecach 20. dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła. 30 šulerjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy wuspytachu so we wšelakich dźěłarničkach, kotrež nawjedowachu dźiwadźelnikaj-režiseraj Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Měrko Brankačk a Torsten Schlosser a dźiwadłowa pedagogowka Teresa Stübnerec. Pjatk wječor wotmě so zhromadne rejowanje z choreografomaj Alexandru Wagner a Janom Kozelnickým.
 
 
Budyšin, 10. apryla 2013
 
Pomnikowy wuběrk so schadźował
Na swojim posedźenju wutoru, dnja 9. apryla 2013 wupraji so pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje za to, spěchować archiwizowanje swjatych a kamjentnych křižow kaž tež modlerskich stołpow. Wuchadźišćo je něhdźe 1 000 tajkich kulturnych pomnikow nic jenož w katolskich Serbach, ale tež we Wojerowskej regionje a na wsach wokoło Budyšina. Kamjenska župa „Michał Hórnik” chce so z pomocu znajerjow wjesnych stawiznow w serbskich katolskich wosadach tutomu wobšěrnemu nadawkej wěnować. Dokładnje slědźił je na tutym polu hižo Mikławš Kokla-Sernjanski, kiž je z wulkej prócu a pilnosću přez mnohe lěta swjate křiže a jich stawizny přewažnje w katolskich Serbach zběrał a wuslědki swojeho njesprócniweho dźěła w lětach 1966−72 w Katolskim Posole wozjewjał.        
Dale zaběraše so wuběrk z próstwu TCM z. t. na Załožbu za serbski lud, financielnje podpěrać wobnowjenje informaciskich taflow při pomniku swjateju japoštołow Cyrila a Metoda pola Smochćic.    
 
Budyšin, 25. januara 2013
 
Hospodarski plan 2013 wobzamknjeny   
 
Na swojim posedźenju 25. januara 2013 wobzamkny Załožbowa rada lětuši hospodarski plan Załožby za serbski lud. Ze cyłkownym etatom we wysokosći 18.127,9 tys. eurow steji załožbje a wot njeje spěchowanym institucijam porno lońšemu lětu 1.023,6 tys. eurow wjace k dispoziciji. Při wšěm pak maja serbske institucije 1,5 % wšěch srědkow zalutować. Přičina za to je zwyšenje projektowych srědkow wo 420,0 tys. eurow a inwestiwnych srědkow wo 359,0 tysac eurow. Dla předwidźanych tarifowych stopnjowanjow, kiž so tež w serbskich zarjadnišćach přesadźa, je w hospodarskim planje 210,0 tys. eurow rezerwowanych.
Wobstatk hospodarskeho plana bě tež mzda předsydy Domowiny z. t.. Jeho zastojnstwo ma so wot přichodneje wólbneje periody tak zarunać, zo móže předsyda połnje za třěšny zwjazk dźěłać. Za to šmórnje so połdra městna w zarjedźe załožby.
 
Nimo toho předwidźi lětuši hospodarski plan městno za projektoweho sobudźěłaćerja, kiž ma so wo šěrše wužiwanje serbšćiny w elektroniskich medijach starać. Wón a dalši fachowcy ze Serbskeho instituta z. t., Rěčneho centruma WITAJ, Instituta za sorabistiku Lipsčanskeje uniwersity a Załožboweje rady maja po wobzamknjenju rady tworić dźěłowu skupinu, kiž nadźěła koncept za bórzomne instalowanje serbskeje prawopisneje kontrole na kompjuteru runje tak kaž za nałožowanje cyłeho spektruma elektroniskich medijow w šulskim a kubłanskim wobłuku. Realizacija wobšěrneho předewzaća ma so zwonka etata załožby a hłownje ze srědkami třećich financować. Prěnje wobzamknjenjakmane rezultaty maja k junijskemu posedźenju Załožbowje rady předležeć.      
 
Zo by so delnjoserbšćina skrućiła, maja so we wobłuku dźiwadźelenja prawje bórze projektowe předewzaća wupisać. Wotpowědne projekty maja so wot lěta 2014 sem realizować a wot Załožby za serbski lud spěchować.
 
Załožbowa rada je dale nowu spěchowansku směrnicu za přebywanje šulerjow w internatomaj Serbskeho gymnazija Budyšin a Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz wobzamknyła.
 
Kuratorijej Myta Ćišinskeho njepřisłušetaj po swójskim přeću hižo zastupjerjej krajow Sakska a Braniborska. Za to dyrbješe Załožbowa rada změnu statuta k spožčenju Myta Ćišinskeho wobzamknyć. Za nowu wólbnu periodu 2013–2018 bu sydom, zdźěla nowych, čłonow wopodstatnjenych. Myto Ćišinskeho so lětsa nazymu k 9. razej spožči.
 
Termin přichodneho posedźenja Załožboweje rady postaji so na 18. junij 2013 w Podstupimje. 
 
Lejna Theurigowa
předsydka Załožboweje rady  

 

 

Budyšin, 12. nowembra 2012

 

Filmowe myto Załožby za serbski lud
K prěnjomu razej spožči so we wobłuku lětušeho 22. filmoweho festiwala w Choćebuzu myto za najlěpši krótkofilm ze serbskej tematiku.
W lěće 1991 zahajeny festiwal, kotryž wotmě so lětsa wot 6. do 11. nowembra, je so mjeztym na wuznamny forum za wuchodoeuropski film wuwił. K tomu polěkuje nicnaposledk geografiska bliskosć města Choćebuz k susodnej Pólskej a dwurěčnej Łužicy. Za lětuše filmowe wubědźowanje bu cyłkownje 130 filmow z 30 narodow zapodatych.
Z wosebitym mytom Załožby za serbski lud we wysokosć 1 000 tysac eurow bu wuznamjenjeny krótkofilm “A serbsce – Und sorbisch?” młodeho režisera Erika Schiesko z Choćebuza, kotryž měješe na 10. Choćebuskej filmowej pokazce dnja 5. nowembra 2012 − na předwječoru festiwala – swoju premjeru.   
Krótkofilm złožuje so na nalěpkowu akciju anonymneje skupiny, kotraž ”znjeměrni” w lěćnych tydźenjach zamołwitych a ludnosć wokrjesa Budyšin, zo by z namołwu “A serbsce – Und sorbisch?” na w serbskim sydlenskim rumje falowace dwurěčne dróhowe taflički a pućniki skedźbniła.   
Zapodaty bu nimo toho filmowy přinošk, kotryž zaběra so z jutrownym nałožkom křižerjow w Hornjej Łužicy.
Z čłonom jury běše tež z Radworja pochadźacy serbski kameramuž Reiner Nagel z Chróstawy pola Šěrachowa. Jury poradźowaše zastupjerka Choćebuskeje wotnožki Załožby za serbski lud.   

 

Budyšin, 18. oktobra 2012

 

Zaso na předań
 
Woblubowana CD „Kikerahi, biło je tři!“ ze serbskimi dźěćacymi spěwami je w nowym nakładźe wušła. Na njej so namaka 38 titlow, wubranych ze spěwnika ze samsnym mjenom. Rjad spěwow, kotrež předstajeja žiwjenske wobłuki předšulskeho dźěsća, su so nahrawali z dźěćimi WITAJ-pěstowarnjow. Wosebje tam wuknjacym so CD doporuča, ale wězo tež wšitkim druhim zajimcam, kotřiž sej pěsnje rady naposkaja abo je sobu spěwaja.
 
Płaćizna: 12,00 €

 

 

WERSIJA ZA ĆIŠĆ HŁOWNA STRONA >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng