hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJĆE
AKTUALNE
WO NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
POKAZKI
IMPRESUM

Impresum

 

 

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
 
direktor:
Jan Budar
telefon:         03591 550 307
faks:             03591 42811
mejlce:          stiftung-bautzen@sorben.com
                     stiftung-cottbus@sorben.com
internet:        www.stiftung.sorben.com
 
Organizaciska forma
Załožba za serbski lud je załožba zjawneho prawa wotpowědnje artiklej 1 Statneho zrěčenja mjez Krajom Braniborska a Swobodnym statom Sakska wo wutworjenju „Załožby za serbski lud“ z dnja 28.08.1998. Sydło załožby je Budyšin.
 
K zastupnistwu woprawnjene předsydstwo
Organy załožby su Załožbowa rada, Parlamentariska přirada a direktor. Direktor zastupuje załožbu před sudnistwom a zwonkasudnisce.
 
předsydka Załožboweje rady:                  Susann Šenkec
direktor:                                                Jan Budar
předsyda Parlamentariskeje přirady:        Marko Šiman
 
Zamołwity za wobsah po § 6 MDStV: Jan Budar, direktor

Wobsahowe wuhotowanje a hladanje
Załožba za serbski lud
 
Pokazka na rukowanje
Najebać swědomiteje wobsahoweje kontrole njerukujemy za wobsahi eksternych linkow. Za tute su wuwzaćnje poskićerjo abo wobhospodarjo sami zamołwići.  
 
Wužiwanje muskich a žónskich rěčnych formow
Z přičin čitajomnosće wzdamy so na tutej webstronje na runočasne wužiwanje muskich a žónskich rěčnych formow. Wšitke pomjenowanja wosobow abo powołanjow płaća takrjec za wobojej splahaj.

Wjacerěčnosć wobsahow
Tuta webstrona hodźi so w němskej, hornjo- a delnjoserbskej rěči wotwołać. Prosymy wo zrozumjenje, zo njeje móžno, cyłkowny přełožk podatych wobsahow stajnje aktualnje zaručić.
 
Awtorske prawo
Wšitke wot wobhospodarjow tutych stronow wudźěłane wobsahi a dźěła (teksty a wobrazy) podleža němskemu awtorskemu prawu. Za rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóždežkuli wužiwanje zwonka hranicow awtorskeho prawa je trěbna pisomna dowolnosć awtora. Downloady a kopije tajkich stronow su jeničce za priwatne, njekomercionelne wužiwanje dowolene. Dalokož so wobsahi na tutych stronach njejsu wot wobhospodarja wudźěłali, maja so awtorske prawa třećich wobkedźbować. Wobsahi třećich maja so jako tajke woznamjenić.  
 
Škit datow
Wužiwanje našeje webstrony je zasadnje bjez podaća wosobinskich datow móžne. Dalokož so na našich stronach wosobinske daty (mjeno, adresa abo mejlka) jewja, stanje so to, dalokož móžno, stajnje na dobrowólnej bazy. Tute daty so bjez wurazneho přihłosowanja mějićela na třećich dale njeposrědkuja.

Skedźbnjamy na to, zo móže přenjesenje datow w interneće (n. př. při komunikaciji z mejlku) wěstotne dźěry měć. Dospołny škit datow před zapřimnjenjom třećich njeje móžny.

Wužiwanju w ramiku impresumoweje winowatosće wozjewjenych kontaktowych datow přez třećich k připósłaću nic wuraznje požadaneho wabjenja a informaciskich materialijow so z tym wuraznje znapřećiwja. Wobhospodarjo stronow wobchowaja sej w padźe nježadaneho připósłaća wabjenskich informacijow, n. př. z pomocu spam-mejlkow, prawo na prawniske kročele.
 
Kritiki abo pokiwy prosymy nam z mejlku na slědowacu adresu sposrědkować:
 
 
WERSIJA ZA ĆIŠĆ HŁOWNA STRONA >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng