hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJĆE
AKTUALNE
WO NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
POKAZKI
IMPRESUM

Wubědźowanja / dźěłarnički ::
 

 

Wubědźowanje „Rěčam přichilena komuna – Serbska rěč je žiwa“

 
Swobodny stat Sakska a Kraj Braniborska staj w lěće 2004 k prěnjomu razej do wubědźowanja wo rěčam přichilenu komunu pod hesłom „Serbska rěč je žiwa“ namołwjałoj. Wot Radow za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska a Kraja Braniborska iniciěrowane wubědźowanje měješe k tomu słužić, zo so w komunach serbskeho sydlenskeho ruma – nimo dopjelnjenja zakonskich winowatosćow – za zdźerženje a dalewuwiće serbskeje rěče a kultury nowe kreatiwne ideje zrodźa a ze žiwjenjom napjelnja. 
K druhemu razej bu tute wubědźowanje 7. junija 2010 w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje swjatočnje wotewrjene. Znowa staj prezidentaj krajneju sejmow Sakskeje a Braniborskeje - tónraz dr. Matthias Rößler za Hornju a Gunter Fritsch za Delnju Łužicu - patronatstwo přewzałoj. W zhromadnym zakónčacym zarjadowanju dnja 6. meje 2011 so dobyćerjo wobeju krajow z pjenježnymi a wěcnymi mytami počesćichu.
K třećemu razej bu sakski dźěl wubědźowanja pod patronatstwom prezidenta Sakskeho krajneho sejma dr. Matthiasa Rößlera 3. februara 2017 wot jeho zatupjerki Andreje Dombois w Budyskim Serbskim domje wotewrjene. Wone traje hač do 31. decembra 2017. Wot Sakskeje rady za serbske naležnosće a sobudźěłaćerjow Załožby za serbski lud a Domowiny z.t. wuhotowane mytowanske zarjadowanje je za 2. februar 2018 planowane.
Katalog z kriterijemi za wobdźělenje na wubědźowanju (pdf)   

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła

We wotměnje z wubědźowanjom młodych serbskich hudźbnych talentow zarjaduje Załožba za serbski lud w zhromadnym dźěle z Rěčnym centrumom WITAJ kóžde druhe lěto Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła. W srjedźišću steja dźěłarnički k wšelakim formam a móžnosćam dźiwadła kaž pohibowanje a improwizacija. Dale předstajeja młodźi akterojo sceny a krótkohry ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira.
 

Na 22. dnjach serbskeho dźěćaceho dźiwadła 18. a 19. meje 2017 w Budyskej młodowni wobdźěli so 60 šulerjow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy.  

 

 

Literarne wubědźowanje

Na 20. literarnym wubědźowanju 2015 wobdźěli so 33 młodych pisacych z dohromady 45 přinoškami. Z toho běchu 44 w hornjoserbšćinje a jedyn w delnjoserbšćinje spisanych. Jury hódnoćeše w kategorijach lyrika, krótkoproza a dlěša proza/dramatika.

 

Wubědźowanje, kiž ma zaměr spěchowanja literarneho dorosta, přewjedźe so mjeztym 12. króć. Najlěpše twórtby wozjewja so w publikacijach Ludoweho nakładnistwa Domowina kaž na přikład w ediciskim rjedźe Paternoster.  

 

 

Dobyćerjo literarneho wubědźowanja 2015 (pdf)

 

 

Wubědźowanje "Młoda serbska hudźba - Młoda serbska muzika" 

Kóždej dwě lěće zarjaduje Załožba za serbski lud wubědźowanje młodych serbskich hudźbnych talentow, wot 2012 w zhromadnym dźěle ze Serbskim ludowym ansamblom. Serbscy šulerjo respektiwnje wobdźělnicy na wučbje serbšćiny w starobje wot 6 do 19 lět móža swoje wuměłske zamóžnosće w solowym, skupinskim a chórowym spěwanju kaž tež na instrumentach pokazać. Wot jury nominowane přinoški mytuja a předstajeja so zajimowanej zjawnosći na wosebitym koncerće.

9. wubědźowanje młodych serbskich hudźbnych talentow wotmě so 28 a 29. měrca 2014 w rumnosćach Serbskeho ludoweho ansambla w Budyšinje. Mytowani wuhotowachu wosebity koncert sobotu, 10. meje 2014 w 15.00 hodź. na žurli hrodu we Wojerecach.   
 


Wukubłanje na nawodu rejwanskeje skupiny

K wukubłanju dorosta za serbske rejwanske skupiny, tradicionalne a drastowe towarstwa zarjadowa załožba w lětomaj 2003 a 2004 kurs, w kotrymž posrědkowachu so zakładne  znajomosće w předmjetach pohibowa wučba, nazwučowanje ludowych rejow, rejwanska folklora, choreografija a rytmisko-hudźbne kubłanje.

Lětnje organizuje załožba tež za čłonow rejwanskich skupinow wotpowědne dźěłarnički, zo bychu swoje kmanosće wudospołnjeli a nowe serbske reje nazwučowali.

WERSIJA ZA ĆIŠĆ HŁOWNA STRONA >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng