hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJĆE
AKTUALNE
WO NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
POKAZKI
IMPRESUM

Zarjadowanja ::

Dny serbskeje hudźby

"Dny serbskeje hudźby" załožichu so 1979 na iniciatiwu tehdyšeho dźěłoweho kružka serbskich hudźbnikow a komponistow. Wone mějachu zaměr, hudźbne herbstwo Serbow hajić a na druhim boku aktualny staw wuwića serbskeje hudźby znazornić. Zdobom mějachu k tworjenju nowych hudźbnych twórbow pohnuwać. W lětomaj 1982 a 1986 slědowachu dalše hudźbne dny.

Wot 06. meje do 22. septembra 2000 přewjedźe Załožba za serbski lud - prěni króć jako swójski projekt - w zhromadnym dźěle ze Zwjazkom serbskich wuměłcow z.t. a Zwjazkom serbskich spěwarskich towarstwow z.t. 4. dny serbskeje hudźby. Dalše slědowachu wot 02.apryla do 13. nowembra 2004.

Dny serbskeje hudźby běchu dotal stajnje z jubilejom serbskeho komponista zwjazane. Na nich předstajeja so po tradiciji twórby we wšelakich hudźbnych žanrach, wot komorneje hač k rockowej a zabawnej hudźbje. 5. dny w lěće 2004 na přikład wěnowachu so wobsahowje załožerjej serbskeje wuměłskeje hudźby Korli Awgustej Kocorej (100. posmjertniny) a basnikej Handrijej Zejlerjej (200. narodniny). Tuchwilu namołwja załožba do nowych idejow za přewjedźenje 6. dnjow serbskeje hudźby.


Schadowanka / Schadźowanka

Na schadowance w Delnjej Łužicy a schadźowance w Hornjej Łužicy, kotrejž wotměwatej so jónu wob lěto w druhej połojcy nowembra, zeńdu so tradicionalnje serbscy gymnaziasća, studenća a absolwenća wšěch starobnych skupin.

Sobotu, dnja 19. nowembra 2016 proša studenća na 142. schadźowanku, a to znowa do Budyskeje "Króny". W Delnjej Łužicy swjećachu studenća 33. schadowanku tydźeń pozdźišo, lětsa 26. nowembra, w kafeteriji Delnjoserbskeho gymnazija. 

Wot lěta 1996 je nošer schadźowanki a zdobom organizator Załožba za serbski lud.

 

 

Nazymske koncerty

Kóždolětne nazymske koncerty - wot 1996 w zamołwitosći załožby - słušeja hižo wjele lět do najwoblubowanišich tradicijow Serbow. Na nich předstajeja ludowuměłske ćelesa nimo swojich zamóžnosćow stajnje tež nowostki na polu spěwa, hudźby a rejow a postaraja so wo wjesołu nahladu mjez wopytowarjemi. 

WERSIJA ZA ĆIŠĆ HŁOWNA STRONA >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng