hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

Medijowe wózjawjenja::

Budyšyn, 10. julija 2017

 

Nowa spěchowańska směrnica Załožby za serbski lud (PDF)

 

 

Budyšyn, dnja 13. junija 2017

 

Nowa pšawopisna kontrola za górnoserbšćinu online pśistupna

 

Zasadnje pśeźěłane rědy za górnoserbsku pšawopisnu kontrolu stoje wótněnta pód adresu www.soblex.de w rubrice download k dispoziciji. Zakład za nje jo słowoskład, kótaryž jo w aktualnem wudaśu górnoserbsko-nimskego pšawopisnego słownika Pawoła Völkela zapisany, a to ze wšyknymi skłonjowanymi formami a z nejcesćej wužywanymi wótwóźenjami – cełkownje jo to wěcej nježli 4,8 milionow słownych formow wót něźi 61 000 słownikarskich zapiskow.

Za kompjuter cytajobny system pšawidłow, tak pomjenjony „morfologiski generator“, kótaryž twóri jědro pšawopisneje kontrole, stej wuwiłej Bernhard Baier a Wito Bejmak. Wót lěta 2009 realizěrujo se toś to pśedewześe ako open-sourceowy projekt wót pomjenjoneju wuwijarjowu zgromadnje z Rěcnym centrumom WITAJ a Załožbu za serbski lud. 2015 jo se Serbski institut pśitowarišył, kótaryž jo 2016 pśewzeł nawjedowanje a koordinaciju projekta.

W rěcywědnem wótźělenju Serbskego instituta jo se program pód nawjedowanim dr. Sonje Wölkoweje w běgu zachadneju lětowu dokradnje kontrolěrował, pópšawjał a zasadnje pśeźěłał. Ako wuslědk stoj něnto pšawopisna kontrola k dispoziciji, kótaraž wótpowědujo górnoserbskej pšawopisnej normje.

Wót lěta 2016 spěchujo se pśeźěłanje górnoserbskeje pšawopisneje kontrole we wobłuku iniciatiwy „Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach“ wót Załožby za serbski lud.  Za to stajaju Lichotny stat Sakska, Zwězk a kraj Bramborska pśidatne srědki k dispoziciji.

Za download stoje k dispoziciji rědy za aktualne office-programy Libre-/OpenOffice a Softmaker Office a teke za browser Firefox a e-mejlowy program Thunderbird. Pšawopisny modul za Microsoft Office 2010 a 2013 póbitujo se na internetowem boce Rěcnego centruma WITAJ. Zawězanje modula za górnoserbsku pšawopisnu kontrolu do aktualnych wersijow toś togo woblubowanego programowego pakśika by žycone było, njedajo se pak bźeze pódpěry z boka koncerna Microsoft realizěrowaś.

Rownocasnje jo internetowa prezentacija www.soblex.de w nadawku Załožby za serbski lud dostała pśeźěłany, za wobrazowki wšakeje wjelikosći a za mobilne rědy optiměrowany naglěd (responsive design). Teke nowa aplikacija za android-systemy, kótaraž dowólijo malsny pśistup a offline-wužywanje zapśimjetego słowoskłada, stoj wót julija 2017 pód mjenim „soblex – Prawje pisać“ k dispoziciji. Wóna wudopołnjujo južo wót lěta 2015 wobstojece póbitowanje aplikacije za iOS-rědy „Prawje pisać“.

Tuchylu źěła se w Serbskem instituśe na rozšyrjenju zapśimjetego słowoskłada, nowa wersija jo pśedwiźona za nalěto 2018. Teke pšawopisna kontrola tekstow, kótaraž źěła online w kuždem browseru a njewótwisnje wót wužywanego office-programa, stoj w pśiducnosći na planje.

 

Kontaktna wósoba:            Dr. Sonja Wölkowa, wótźělenje za rěcywědu

                                        tel.: 03591/4972-22, mejlka: sonja.wölke@serbski-institut.de

 

  

Chóśebuz, dnja 19.10.2016

 

Załožba za serbski lud jo partnaŕ 26. Filmowego festiwala Chóśebuz

 
Z lěta 2013 jo Załožba za serbski lud partnaŕ mjazynarodnego Filmowego festiwala Chóśebuz, kenž jo jaden z nejwětšych kulturnych zarědowanjow w Bramborskej a jaden z nejwuznamnejšych festiwalow pódzajtšnoeuropskego filma na swěśe. W toś tom lěśe su w sekciji "Heimat I Domownja" wjele serbskich filmow. Wósebne dopórucenje jo program "Mamina rěc II" stwórtk, 10.11.2016 wót zeger 17 w Gladhousu Chóśebuz.
Wšykne informacije k sekciji "Heimat I Domownja" namakajśo na stronach 40/41 a 60/61 festiwalnego magacina. How jo link k programoju 26. Filmowego festiwala Chóśebuz w casu wót 08.-13-11-2016:
 
 

 

 

 

 

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng