hornjoserbsce dolnoserbski deutsch
 
 
WITAJŚO
AKTUALNE
WÓ NAS
SPĚCHOWANJE
PROJEKTY
KONTAKT
LINKI
IMPRESUM

 

Nastaśe załožby
 
Załožba za serbski lud jo se załožyła dnja 19. oktobra 1991 we Łazu na zakłaźe wukaza ministerskego prezidenta Lichotnego stata Sakska. Jeje głowne sedło jo Budyšyn.
Njesamostatna załožba zjawnego pšawa jo na zachopjeńku była sakskej Statnej kencliji pśirědowana. Glědajucy na to, až njama serbski lud swój maśeriny kraj a zepěrajucy se na protokolowu noticu co. 14 k artikloju 35 Zjadnośeńskego dogrona a w njej zapisany zawězk Zwězkoweje republiki Nimska napśeśiwo serbskemu ludoju, su se wutwórili materielne wuměnjenja k zawěsćenjeju a wuwiśeju serbskeje rěcy, kultury a tradicijow Serbow.
 
Z pódpisanim Statnego dogrona mjazy Krajom Bramborska a Lichotnym statom Sakska wó załoženju “Załožby za serbski lud” z dnja 28. awgusta 1998 jo załožba nabyła swóju pšawozamóžnosć.
Rownocasnje su se Zwězk a Kraja dojadnali na financne dogrono, kótarež płaśi až do 31. decembra 2007. Na toś tom zakłaźe dostawa załožba k społnjenjeju swójogo zaměra lětne pśipłaśonki.
 

Na zakłaźe Drugego dogrona wó zgromadnem financěrowanju "Załožby za serbski lud" wót 10. julija 2009 dostawa załožba za społnjenje załožbowego zaměra lětne pśipłaśonki Lichego kraja Sakska, kraja Bramborska a Zwězka. Dogrono płaśi až do 31. decembra 2013. 

 

Statne dogrono, 1998, nimski (PDF)

Financne dogrono, 1998 (PDF, nimski)

Zjadnośeńske dogrono, 1990 (PDF, nimski)

DRUCKVERSION HOME >>>

Last UpDate 16.01.2010 - based on CSalrCMS 4.2 Build 1453 by CS active 2002 - Global Solutions @ Christoph Sareng