ZAŁOŽBA ZA SERBSKI LUD
STIFTUNG FÜR DAS SORBISCHE VOLK
www.stiftung.sorben.com

  + + + Tuchwilu je 1 dźěłowe městno wupisane + + +

  Postrowne słowo ::

   

     Wutrobnje witajće na internetowych stronach Załožby za  

     serbski lud!

   
     Wot zakónčenja strukturneje debaty wo wšitkich serbskich
     institucijach spočatk lěta 2011 předleži tójšto analyzow, konceptow
     a rozprawow dźěłowych skupinow. Wróćo zhladujo pak běchu
     wobzamknjene naprawy w minjenej legislaturnej periodźe skerje
     sćěh nuznych kóštowych zalutowanjow, wurosćacych z lěto wot
     lěta so pomjeńšowaceho financielneho ramika.
     Falowace financielne móžnosće lědma wobsahowe dźěło dowolichu.
   
  Dołholětne wočakowanje na pjenjezydawarjow, zo so hač do nazymy 2015 financne zrěčenje wotzamknje, kotrež Załožbje za serbski lud srědki w dosahacej wysokosći zaruči, je so mjeztym spjelniło. Lětsa, 15. februara 2016, su Zwjazk, Sakska a Braniborska w Berlinje mjeztym Třeće financne zrěčenje podpisali. Z tym je planowanska wěstota za spěchowane institucije, kotrychž personalne kóšty tarifow dla běžnje stupaja, najprjedy raz zaručena. Ale tež móžnosće jednanja za spěchowanje projektow a zmištrowanje nowych wužadanjow, su lěpje date hač hdy prjedy.
   
  Naš centralny nadawk wostanje skrućenje serbskeje rěče a identity serbskeho ludu, kaž mamy to we załožbowych wustawkach zapisane. Na zakładźe jasnych prioritow, předležacych konceptow a znateje potrjeby chcemy wobstejace spěchowanje stabilizować. Zasady při tym su dale efektiwne a eficientne wužiwanje spěchowanskich srědkow, na potrjebu orientowany management resursow a přepruwowanje skutkownosće spěchowanskich naprawow. Předewšěm ma so serbske bazowe dźěło wobstajnje skrućić.
   
  Tójšto mocow inwestujemy tuchwilu do wulkoprojekta „Serbska rěč w nowych medijach”, za kotryž je nam Sakska za lěto 2015 k prěnjemu razej přidatne srědki přizwoliła. W hospodarskim planje za lěto 2017 mamy hižo srědki wšitkich třoch pjenjezydawarjow, Zwjazka, Kraja Braniborska a Swobodneho stata Sakska, zapisane. 
   
  Komunikacija mjez serbskimi zastupjerjemi w Załožbowej radźe, spěchowanymi institucijemi a projektowymi nošerjemi ma w mjezsobnym dialogu prawidłownje wjesć a dale wutwarić. Runje tak njeparujomna je wuska wuměna z dalšimi rozsudźacymi gremijemi Łužiskich Serbow a regiona.
   
  Přeju sebi, załožbowym gremijam a wšitkim sobudźěłaćerjam załožboweho zarjada mocy do dźěła, zmužitosć za ćežke rozsudy, rozwažnosć při tworjenju měnjenja a inspiraciju za do přichoda pokazowace namjety.
   
  Strowi Was wutrobnje
   
  Jan Budar
  direktor Załožby za serbski lud